Ratkaisukeskeinen Työnohjaus

Mitä työnohjaus on? 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, kehittämistä ja arvioimista koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa kirkastamaan työn tavoitteita, tukemaan jaksamista, työn organisointia, yhteistyötä sekä työnkuormituksen vähentämistä. 


Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikkakin sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Työnohjaus on luottamuksellista, jossa jokainen osallistuja päättää itse mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa asioita kertoo. Ohjaaja ei anna suoria ohjeita, eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

 

Työnohjaus on prosessi, josta tehdään kirjallinen sopimus. Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

Tapaamiset ovat sopimuksen mukaan. Yleensä 2-4 viikon välein ja kestoltaan 1-1,5h. Ohjaukset toteutetaan asiakkaan tiloissa tai vuokratiloissa. Työnohjaukset  voidaan toteuttaa myös etänä.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on:

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Tutkimuksien mukaan työnohjauksella on vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
 • perustehtävä kirkastuu
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy 

Kriisityönohjaus: 

Kriisityönohjaus voi olla tarpeen, kun henkilö, tiimi tai yhteisö on kohdannut työssään työkykyä tai työn tekemistä vaarantaneita tai vakavasti uhanneita tilanteita. Kriisiin liittyvät kokemukset, ajatukset ja voimakkaat tunteet täytyy purkaa, jotta henkilö/henkilöt voivat jatkaa työtään ammatillisuutensa säilyttäen. Kriisityönohjaus on asian kiireellisyyden takia syytä toteuttaa tiiviillä aikataululla, muutaman työnohjauskerran sarjana. Kriisin käsittelyn jälkeen työnohjausta voidaan tarvittaessa jatkaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjauksena. 


Lisätietoa: 

https://www.suomentyonohjaajat.fi/Luo kotisivut ilmaiseksi!